domingo, 13 de julio de 2008

Tableau II


1. DOCUMENTACIO GENERAL
Títol: Tableau II
Autor: Mondrian, Piet
Datació: 1921 - 1925
Estil: neoplasticisme
Escola:
Tècnica: oli
Suport: tela
Localització actual: col·lecció Max Bill, a Zurich

2. ANALISI TÈCNICA I FORMAL
2.1 Elements tècnics
Es tracta d’un oli sobre tela on en destaquem els colors basics i els "no colors" o colors neutres utilitzats per Mondrian (blanc→ suma de colors, negre→ absència de colors) com el dibuix. En quant a la pinzellada, es una pinzellada no destacable i dissimulats
Pel que fa a la llum, trobem una llum pròpia. En referència a l’espai tridimensional, es un quadre sense profunditat.

2.2 Elements formals
- Es tracta d’una composició donada per zones de colors, hi ha quadrats mes grans que altres, com si fos una creu de mar amb dues aspes una: superior esquerra – inferior dreta i inferior esquerra – superior dreta tots dos passant pel centre.
- El ritme el ve donat pels colors, no obstant, la distribució dona un dinamisme, pels colors,

2.3 Estil
- tant el corrent al que pertany l’artista, com l’estil personal i propi de l’autor:
Mondrian junt amb Theo Van Doesburg i Jerrit Rietvelt, neoclassicista i investiguen la geometria i arriben al color, amb un estil mes gros, l’abstracció geomètrica.

- situar l’obra en el conjunt de la H.Art:
El naixement del neoplasticisme es produeix a partir d'un procés de simplificació i de recerca de l'essencial en l'obra d'art. Observem que Mondrian arriba, per simplificació, al cubisme analític, la seva primera influència. Posteriorment encara seguirà evolucionant fins arribar al tipus d'obres que el van fer famós.En aquest procés al final només queda, al final, la línia vertical i l'horitzontal i els colors primaris i els no-colors. Una evolució similar també s'observa en els moviments d'abstracció geomètrica soviètics (suprematisme, constructivisme...) Són coneguts els vincles amb De Stijl de l'artista soviètic El Lissitsky i la seva mútua influència.Mondrian pretenia alliberar l' obra d'art de la dependència de la percepció i del tarannà de l'artista, rebutjant les qualitats sensorials per expressar allò universal i absolut que oculta la realitat.El neoplasticisme també el trobem present, a part de la pintura, en l'arquitectura i el disseny industrial.Autors: Van Doesburg, Mondrian (pintors); Rietveld (arquitectura i disseny industrial); Oud (arquitecte)

3. INTERPRETACIÓ
3.1 Funció de l’obra
La funció de l’obra es de recerca i investigació, noves vies d’expressió i que era possible establir i plasmar un ordre universal i també de subsistència per l’artista, per la posterior venda.
3.2 Context (històric, cultural, personal…) que influeix directament en l’obra o en la seva elaboració
Context històric
Ens trobem en l’època dels -ismes, mitjans anys vint, en el moment en el que els avantguardes es desenvolupen de forma desbocada.Mondrian pertanyia als teòsofs (teologia i filosofia), que creien que el cosmos tenia una harmonia universal, cosa que volen plasmar en les seves obres
3.3 Destacar relacions i influencies.

3.4 Contingut (tema que tracta) i significació (missatge) que té la pintura a partir de a qui està dedicat, tema que l’inspira
Contingut (tema que tracta)
El tema que tracta son els colors primaris, recerca en els colors... i l’estudi de les formes i dels colors fins a arribar a l’essència

Significació (missatge)
Creuen que el cosmos te una harmonia universal cosa que volen plasmar en les seves obres

No hay comentarios: